Vraag catalogus aan

disclaimer

De informatie op deze website is met grote zorg samengesteld. Ondanks dit is het

mogelijk dat de informatie die hier wordt gepubliceerd onvolledig of onjuist is of

fouten kunnen bevatten. Hoewel La Moustache zijn best doet om alle

informatie, diensten en producten zo goed en foutloos mogelijk aan te bieden, kan

het niet verantwoordelijk gesteld worden voor eventuele fouten, defects of andere

beschadigende consequenties, voortkomend uit het gebruik van deze website.La Moustache ziet derhalve af van welke aansprakelijkheid dan ook.

Niets uit deze website mag worden verveelvoudigd, verspreid, opgeslagen in een

geautomatiseerd gegevensbestand en/of openbaar gemaakt door middel van druk,

fotokopie, microfilm, downloaden naar andere websites, databases of op welke

andere manier dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van La Moustache.

 

La Moustache aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de

inhoud van de door derden aangeboden informatie op deze website. Hieronder valt

onder meer, maar niet uitsluitend, het inbreuk plegen op auteursrechtelijk

beschermde werk(en) of het anderszins in strijd handelen met de intellectuele

eigendomsrechten van derden.

 

La Moustache aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor directe

of indirecte schade ontstaan door de inhoud van de - al dan niet door derden

aangeboden- informatie op deze website. La Moustache behoudt

zich dan ook het recht voor om de door derden aangeboden informatie te wijzigingen

en/of te verwijderen, indien de door derden aangeboden of reeds geplaatste

informatie in strijd is met de wet, de belangen van overige internetgebruikers, andere

derden of de Algemene Voorwaarden van La Moustache.

 

La Moustache does not accept any liability, written or implied, for

content of third parties being offered for information on this website. This covers, yet

not exclusively, infringement of copyrights, protected work(s) or otherwise acting in

countenance with intellectual property rights of third parties.

La Moustache does not accept any liability, written or implied, for

direct or indirect damages that occur due to content of this website, including content

of third parties being offered for information there. La Moustache

reserves the right to adjust, alter or delete content of third parties offered on its

website if the content offered by third parties or already published information is

against the law, the stake of other internet users, other third parties or the general

Agreements of La Moustache.

 

Contactformulier

Snelle offerte

Gebruik onderstaand formulier om direct een offerte aan te vragen voor dit product